ศาลแขวงนนทบุรี
Nonthaburi Kwaeng Court

ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์