Accessibility Tools

ศาลแขวงนนทบุรี
Nonthaburi Kwaeng Court
image

ศาลแขวงนนทบุรี

ศาลแขวงนนทบุรีจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้พิพากษาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2567image

     วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.30 นาฬิกา นายเดชวิบุล พนาเศรษฐเนตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้พิพากษาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2567 โดยมี นางอรนิตย์ บุณยรัตพันธุ์ มีไชโย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแขวงนนทบุรี เป็นผู้แทนคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ข้าราชการ พนักงานราชการ กล่าวขอพรจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป เพื่อแสดงความเคารพนับถือ ห่วงใยและให้กำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโสในศาล ให้มีขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่คอยให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่ชาวศาลแขวงนนทบุรี และเพื่อให้ผู้น้อยทุกคนได้มีโอกาสขอขมาลาโทษที่ได้ล่วงเกินผู้ใหญ่ และขอพรจากท่านเพื่อให้บังเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของตนในวันสงกรานต์หรือในวันใหม่ เดือนใหม่ ปีใหม่ ตลอดปีพุทธศักราช 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image