Accessibility Tools

ศาลแขวงนนทบุรี
Nonthaburi Kwaeng Court
image

ศาลแขวงนนทบุรี

ศาลแขวงนนทบุรีให้การต้อนรับอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี และคณะในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่image

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 นาฬิกา นายเดชวิบุล พนาเศรษฐเนตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี และคณะ ให้การต้อนรับ นางสาวอุษณีย์ ไพรสนต์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 3 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรีและคณะ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานคดีศาลแขวง และการประสานความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมระหว่างกัน โดยมีผู้คณะผู้พิพากษาศาลแขวงนนทบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 9 อาคารศาลแขวงนนทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image