Accessibility Tools

ศาลแขวงนนทบุรี
Nonthaburi Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนนทบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 24 กล้อง พร้อมติดตั้ง (บริเวณภายในและภายนอกอาคารที่ทำการศาล) จำนวน 1 ระบบ และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 6 กล้อง พร้อมติดตั้ง (ห้องพิจารณาคดี จำนวน 6 ห้อง) จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567image

image เอกสารแนบ