Accessibility Tools

ศาลแขวงนนทบุรี
Nonthaburi Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนนทบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานเหมาให้บริหารงานระบบ และซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระยะเวลาจ้าง ๑๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ